VIZE ČSSD 2018 - 2022

Pro občany Nového Jičína i jeho návštěvníky jsme připraveni realizovat následující body: 

Veřejná správa a správa města, služby občanům

Nový Jičín je nejtransparentnějším městem v kraji a patří mezi 10 nejtransparentnějších měst v České republice, a tak tomu bude i nadále

 • budeme i nadále zveřejňovat všechny smlouvy města na webu
 • budeme zveřejňovat materiály k jednání Zastupitelstva města a usnesení Rady města
 • budeme pokračovat v transparentních výběrových řízeních na veřejné zakázky
 • budeme pokračovat v transparentních prodejích majetku města
 • budeme pokračovat v projektu spoluúčasti občanů na rozvoji města prostřednictvím participativního rozpočtu, navýšíme alokovanou sumu, v roce 2018 bylo zrealizováno nové dětské hřiště, projekt NA SVINEC Nový Jičín, v roce 2019 zrealizujeme projekt Cvičí celý Straník, zpevníme plochu u hřbitova ve Straníku aj.
 • zachováme transparentní klikací rozpočet
 • Novojičínský zpravodaj bude nadále dodáván zdarma do všech domácností
 • budeme maximálně informovat občany o dění ve městě - formou Novojičínského zpravodaje, městských webových stránek, facebooku města, městského rozhlasu aj.
 • budeme pokračovat v pravidelných setkáních vedení města s občany, v pravidelných setkáních vedení města s předsedy Osadních výborů místních částí, budeme nadále intenzivně spolupracovat s Osadními výbory místních částí, budeme pokračovat v pravidelných veřejných schůzích v místních částech, budeme úzce spolupracovat s okolními obcemi v rámci oblasti obce s rozšířenou působností /ORP/, budeme spolupracovat s okolními městy v Moravskoslezském kraji
 • zajistíme maximální podporu Nového Jičína u Vlády České republiky
 • budeme intenzivně spolupracovat s partnerskými městy Nového Jičína
 • budeme pokračovat v zapojování mladých do veřejného života např. ve spolupráci se Zastupitelstvem dětí a mládeže
 • zachováme členství Nového Jičína v Národní síti zdravých měst ČR
 • zachováme pořádání Veřejných fór s občany
 • budeme pokračovat v zavádění moderních metod řízení města
 • zdokonalíme nový informační systém, kdy jsou občanům prostřednictvím SMS zpráv, bezplatně doručovány důležité informace o dění ve městě
 • zachováme pro občany města i místních částí službu - Baby a senior taxi
 • zachováme pro občany službu - bezplatná právní poradna
 • budeme pokračovat v projektu virtuálních prohlídek města, umisťovaných na web města
 • postupně budeme zvýhodňovat jízdné v MHD
 • rozšíříme MHD o další linky do místních částí
 • rozšíříme o další lokality zdarma Wi-Fi

Financování a hospodaření města

Nový Jičín je nejlépe hospodařícím městem v kraji, a tak tomu bude i nadále zachováme vyrovnané rozpočty města

 • zachováme nulový dluh města, o který jsme se zasadili
 • zachováme transparentní a hospodárné využití finančních prostředků, a to na základě kvalitního vnitřního systému kontroly
 • budeme pokračovat v námi zavedeném systému elektronických aukcí - v letech 2010 - 2018 jsme uspořili více než 85 milionů korun
 • budeme pokračovat v maximálním využití dotačních fondů Evropské unie i České republiky, předpokládaný příjem v letech 2018 - 2022 je 200 milionů korun
 • budeme pokračovat ve významných investicích do místních částí, ročně minimálně 15 milionů korun
 • budeme pokračovat v maximálních úsporách provozních výdajů a následném využití uspořených financí na investiční akce města, ročně půjde na investiční akce minimálně 150 milionů korun
 • na činnost spolků v oblasti sportu, kultury, volnočasových aktivit či v sociální oblasti zajistíme každý rok minimálně 25 milionů korun

Bezpečnost občanů

Nový Jičín je nejbezpečnějším městem v kraji, kriminalita zde za posledních 8 let poklesla o 150%, ve spolupráci s bezpečnostními složkami ve městě  tento trend udržíme

 • intenzivně se, ve spolupráci s Městskou policií, zaměříme na bezpečnost občanů v problematických lokalitách - např. na ul. Luční, u restaurace Máj, u diskotéky Majnl aj.
 • intenzivně se, ve spolupráci s Městskou policií, zaměříme na bezpečnost občanů při velkých akcích - vánoční a velikonoční trhy, Slavnosti města, Pivobraní, akce v areálu na Skalkách aj.
 • intenzivně se zaměříme na drogovou problematiku, a to ve spolupráci Městské policie s Policií ČR a organizací Renarkon
 • budeme pokračovat v programech Prevence kriminality a preventivně osvětových akcích, realizovaných Městskou policií - dopravní hřiště, sebeobrana seniorů a žen, tábory pro znevýhodněné děti a školení finanční gramotnosti
 • Městská policie bude i nadále maximálně otevřená směrem k občanům
 • zajistíme maximální nasazení strážníků Městské policie v ulicích, včetně večerních a nočních hodin
 • budeme pokračovat v rozšiřování kamerového systému na problematická místa ve městě, zachováme rajónovou službu ve městě
 • Městská policie bude pokračovat ve forenzním značení kol
 • ve spolupráci s Policií ČR a Výchovným ústavem se zaměříme na kriminalitu mladistvých
 • budeme spolupracovat s Policií ČR při měření rychlosti v rizikových místech
 • v rizikových místech zavedeme měření rychlosti technickými prostředky - např. v Bludovicích (získáne prostředky z pokut investujeme pouze do bezpečnosti provozu - nasvětlené přechody apod.)
 • budeme prosazovat maximální spolupráci bezpečnostních složek ve městě
 • budeme pořádat bezpečnostně preventivní akce bezpečnostních složek, ve spolupráci se školami
 • naší prioritou je bezpečnost dopravy v Novém Jičíně
 • budeme pokračovat v našem projektu Bezpečně do škol - zajistíme bezpečnou docházku dětí do škol a bezpečnost na dalších rizikových místech
 • pro zajištění bezpečné dopravy ve městě budeme pokračovat v realizaci dalších investičních akcí
 • podpoříme činnost Hasičského záchranného sboru, Zdravotnické záchranné služby a Policie ČR
 • ještě zdokonalíme varovný a vyrozumívací protipovodňový systém, který jsme vybudovali
 • dokončíme protipovodňová opatření v Novém Jičíně a v místních částech, 90% je hotovo
 • zrekonstruujeme zbývající mosty a lávky, zejména v místních částech, 75% je hotovo, např. dokončíme rekonstrukci mostu v Bludovicích u č. p. 105
 • budeme pokračovat v instalaci protipožárních hlásičů v domech s pečovatelskou službou a v městských bytech
 • ve spolupráci s Moravskoslezským krajem zpevníme svah pod Dětským domovem směrem na Bludovice

Zaměstnanost, rozvoj podnikání a cestovního ruchu, prosperita města

Nový Jičín má nejnižší nezaměstnanost ze všech měst v kraji - 2,9%, pokusíme se toto číslo udržet

 • udržíme ve městě největší zaměstnavatele - Varroc, Hanon, VOP, Tonak, Nemocnici Nový Jičín aj., budeme pokračovat v nastolené spolupráci s těmito zaměstnavateli
 • do roku 2020 bude dokončena infrastruktura u 2. etapy Průmyslového parku rozšířeného o 12 ha, přednostně se zóna připravuje pro stávající zaměstnavatele, se kterými na toto téma intenzivně komunikujeme, do roku 2022 bude zóna zaplněna
 • do roku 2022 přineseme dalších 500 nových pracovních míst, včetně pozic ve výzkumu a vývoji
 • budeme pokračovat v systému monitoringu a oslovení potenciálních investorů ve spolupráci s CzechInvestem, Agenturou pro regionální rozvoj aj.
 • v těsném sousedství Průmyslového parku vyroste v roce 2019 výjezdové centrum Hasičského záchranného sboru a výjezdové centrum Zdravotnické záchranné služby, oběma organizacím jsme pozemky darovali
 • budeme pokračovat v nastolené spolupráci s Moravskoslezským krajem, školami a zaměstnavateli k uspokojení poptávky po technických profesích
 • ve spolupráci s Úřadem práce budeme pokračovat v maximálním umisťování uchazečů o zaměstnání na veřejně prospěšné práce a veřejnou službu v rámci aktivit města
 • podpoříme projekty zaměřené na uplatnění osob ohrožených sociálním vyloučením na trhu práce
 • maximálně podpoříme rozvoj místních částí města
 • budeme pokračovat ve vytváření dobrých podmínek pro novojičínské podnikatele, budeme intenzivně spolupracovat se Sdružením novojičínských podnikatelů
 • chceme zachovat pozitivní trend stoupajícího počtu podnikatelů - ve městě je o 200 podnikatelů více než v roce 2010 a vydaných živnostenských oprávnění je o 1000 více než v roce 2010
 • budeme pokračovat v důsledné spolupráci s majiteli středních a menších firem na území města
 • budeme nadále propagovat společně město a podnikatelské subjekty na základě námi vytvořené databáze
 • budeme pokračovat v pravidelných akcích a seminářích pro novojičínské podnikatele - Veletrh Novojičínska, konference Rozvoj Novojičínska aj.
 • budeme pokračovat v praxi zavádění bezplatné doby parkování v rámci vybraných parkovacích ploch v centru města
 • nebudeme zvyšovat nájmy podnikatelským subjektům sídlících v nebytových prostorách v majetku města
 • zachováme startovací nájemné pro začínající podnikatele
 • v roce 2019 vybudujeme na Masarykově náměstí pro začínající podnikatele podnikatelský inkubátor
 • rozšíříme webovou databázi s nabídkou ploch a nemovitostí pro podnikání
 • budeme pokračovat v organizování akcí zacílených na oživení centra města, zejména jarmarků, vánočních a velikonočních trhů aj.
 • budeme pokračovat v úspěšném pronajímání nemovitostí a ploch, v roce 2018 je pronajato 93% nemovitostí
 • budeme důsledně kontrolovat dodržování zákazu podomního a pochůzkového prodeje
 • budeme důsledně dbát o stav Hotelu Praha a rozvoj jeho služeb
 • kvalitní propagací pamětihodností či atraktivit - např. Laudonova domu, na veletrzích cestovního ruchu, virtuálními prohlídkami či propagací v partnerských městech, přilákáme do Nového Jičína maximální počet našich i zahraničních turistů, do roku 2022 je cíl 40 tisíc turistů ročně
 • budeme pokračovat v komentovaných prohlídkách města pro turisty
 • budeme maximálně propagovat Městskou památkovou rezervaci ve spolupráci s okolními městy majícími taktéž městské památkové rezervace - Štramberk a Příbor
 • budeme realizovat společné projekty pro oživení cestovního ruchu v rámci Destinačního managementu Beskydy - Valašsko

Bydlení, sociální služby a zdravotnictví

Nový Jičín je dobrá adresa, jako v jediném městě v kraji zde stoupá počet obyvatel - o 250 obyvatel za roky 2016 a 2017, tento trend udržíme, cílem je 25 tisíc obyvatel v roce 2022

 • dokončíme regeneraci sídlištní zástavby v celém městě, 90% je hotovo, zbývá Křížkovského náměstí, ul. Bulharská, ul. Trlicova, ul. Luční, ul. Nerudova, ul. Revoluční, ul. Smetanovy Sady, ul. Pod Lipami a zbývající část sídliště Bezručova - Riegrova ohraničená ulicemi Bezručova, U Jičínky, Komenského, Máchova a oblast u hřiště MŠ Máchova
 • do 4 let opravíme zbylý bytový a nebytový fond města, 75% je hotovo, investice bude činit 100 milionů korun
 • do stávajícího bytové fondu města budeme ročně investovat cca 10 milionů korun, např. v roce 2019 bude dokončena rekonstrukce bytového domu na ul. Revoluční 36 či budeme investovat do domu na ul. Jičínské 272
 • nebudeme zvyšovat nájemné v městských bytech
 • do roku 2020 budou postaveny 3 bytové domy pro rodiny s dětmi na ul. Dolní brána
 • do roku 2022 bude postaveno cca 10 bytových domů pro rodiny s dětmi na ul. B. Martinů
 • přestavbou bývalého bytového podniku vznikne 7 nových startovacích bytů pro rodiny s dětmi
 • do roku 2019 bude v Žilině připraveno cca 50 parcel pro výstavbu rodinných domů, 16 v majetku města, zbytek soukromých
 • budeme i nadále výrazně investovat do nebytových prostor v místních částech - ročně cca 3 miliony korun, např. do přístřešku v Žilině, areálu TJ Sokol ve Straníku, fojtství v Bludovicích či vybudování společenského centra v Kojetíně
 • ve spolupráci s Moravskoslezským krajem budeme optimalizovat potřebný počet lůžek v domovech pro seniory
 • do roku 2020 zrekonstruujeme tzv. Dům sester na bytový dům pro seniory, vznikne 30 bytových jednotek
 • budeme i nadále podporovat zřizování sociálních bytů
 • budeme se nadále zasazovat o potřebný počet míst v zařízeních pro osoby zdravotně postižené
 • zachováme výši finanční podpory stávajícím sociálním organizacím ve městě, podpoříme zachování stávajících sociálních služeb ve městě
 • připravíme další Komunitní plán rozvoje sociálních služeb na roky 2020 - 2022
 • maximálně podpoříme neziskové organizace pečující o seniory a zdravotně postižené občany
 • zajistíme poradenskou pomoc osobám pečujícím o své blízké - seniory a zdravotně postižené
 • budeme maximálně podporovat sociální služby organizace ProSenior- pečovatelskou službu, pobytovou odlehčovací službu Pohoda a denní stacionář Domovinka
 • vytvoříme další relaxační zóny a hřiště pro seniory, podpoříme projekty aktivního stárnutí a mezigeneračních aktivit
 • budeme nadále investovat finance do oprav a modernizace domů s pečovatelskou službou
 • podpoříme rodinná centra a dobrovolnickou činnost ve městě
 • podpoříme mobilní hospicovou službu a nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ve městě
 • podpoříme další vytváření bezbariérových přístupů ve veřejných budovách
 • podpoříme další omezování hazardu v Novém Jičíně
 • budeme podporovat činnost koordinátora prevence dluhů, nabízejícího pomoc zadluženým rodinám
 • budeme i nadále řešit problematiku bezdomovectví ve městě - podpoříme zachování noclehárny a denního centra
 • budeme pokračovat v intenzivní komunikaci a spolupráci s Nemocnicí Nový Jičín a. s., chceme tak přispívat k dalšímu rozvoji zdravotnické péče ve městě
 • zasadíme se o zachování všech oddělení novojičínské nemocnice
 • budeme nadále usilovat o zkvalitnění péče praktických, odborných lékařů a stomatologů, včetně pohotovostních služeb, a to ve spolupráci s Moravskoslezským krajem a Nemocnicí Nový Jičín a. s.

Školství, kultura a sport

Nový Jičín má pokryty všechny základní potřeby svých obyvatel

 • dokončíme modernizaci budov a venkovních prostor mateřských a základních škol - 90 % je již uskutečněno, např. v roce 2019 zrekonstruujeme budovu MŠ Máj - Jubilejní aj.
 • dokončíme modernizaci učeben vzdělávacích zařízení - 90% je již uskutečněno
 • i nadále budeme podporovat činnost soukromých mateřských - Beruška, MŠ Bludovice, základních - Galaxie i středních škol - Educa
 • i nadále budeme podporovat činnost organizací věnujících se celoživotnímu vzdělávání
 • budeme i nadále aktivně podporovat investice do budov středních škol a školských zařízení zřizovaných Moravskoslezským krajem - 80% je již uskutečněno
 • do roku 2020 zmodernizujeme a rozšíříme budovu Střediska volného času Fokus
 • do roku 2019 dokončíme revitalizaci areálu letního kina na odpočinkově relaxační centrum, s unikátním vodním prvkem a kavárnou
 • podpoříme další rozvoj výuky metodou Montessori na ZŠ Tyršova
 • do roku 2019 dokončíme výstavbu kulturně-společenského centra z přístavby Hotelu Praha, se sály o kapacitě 350 míst
 • do roku 2022 zrealizujeme 1. etapu rekonstrukce Hücklových vil, v 1. etapě bude jedna vila přebudována na Městskou galerii, centrum partnerských měst, pamětní síň významných rodáků Nového Jičína atd., rovněž bude řešeno dopravní napojení, připravíme také 2. etapu, a to ve fázi studie využitelnosti druhé vily a úpravy parku, pokusíme se o zapsání kompletu všech čtyř vil do seznamu Národních kulturních památek
 • budeme i nadále maximálně investovat do budov v Městské památkové rezervaci a dalších kulturních památek, ročně cca 10 milionů korun
 • do roku 2019 dokončíme revitalizaci prostoru před Žerotínským zámkem
 • v roce 2019 zrevitalizujeme tzv. Laudonovo nádvoří
 • do roku 2019 dokončíme rekonstrukci obřadní síně na radnici
 • v roce 2019 proběhne další etapa rekonstrukce Beskydského divadla - opraví se fasáda a statika
 • zachováme výši finanční podpory na kulturní aktivity a do kulturních zařízení ve městě
 • zachováme výši finanční podpory na kulturní aktivity v místních částech, každý rok vyčleníme minimálně 400 tisíc korun
 • budeme i nadále výrazně podporovat činnost kulturních organizací ve městě - Městské kulturní středisko, Beskydské divadlo, Muzeum Novojičínska, kluby vojenské historie aj.
 • budeme nadále podporovat významné kulturní akce města - Slavnosti města, Novojičínské léto, Pivobraní aj.
 • budeme pokračovat v maximální finanční podpoře mládežnického sportu, v roce 2019 to bude 8 milionů korun
 • budeme pokračovat v efektivní a spravedlivé podpoře sportu a sportovních klubů, nyní 17 milionů korun
 • budeme podporovat sport ve školách a kvalitní výuku tělocviku
 • budeme podporovat sportování dětí a mládeže mimo školy, ve spolupráci s dětskými lékaři
 • postupně připravíme vytvoření Správy sportovišť, zahrnující všechna sportoviště města
 • zasadíme se o revitalizace fotbalového a atletického stadionu v areálu Tělovýchovné jednoty, projektová dokumentace je hotova, dokončení bude v roce 2020
 • zasadíme se o rekonstrukci haly ABC v areálu Tělovýchovné jednoty, projektová dokumentace je hotova, realizace bude v roce 2019
 • zasadíme se o rekonstrukci umělého trávníku v areálu Tělovýchovné jednoty, projektová dokumentace je hotova, realizace bude v roce 2019
 • do roku 2020 vybudujeme novou montovanou multifunkční sportovní halu na florbal, házenou, fotbal, tenis, volejbal, basketbal aj.
 • do roku 2022 dokončíme revitalizaci sportovního areálu u zimního stadionu, areál bude pro všechny generace sportovců, bude obsahovat skate park, lanové centrum a horolezeckou stěnu, rozšíříme in-line dráhu, opravíme kuželnu
 • do roku 2020 dokončíme poslední etapu modernizace sportovní haly s bazénem, proběhne revitalizace venkovního bazénu s tobogánem a dětského bazénku, vznikne minigolfové hřiště
 • do roku 2022 dokončíme modernizaci zimního stadionu, v roce 2019 opravíme střechu, projektová dokumentace je hotova
 • zrealizujeme další investiční projekty na volnočasové aktivity
 • dokončíme budování dětských hřišť i sportovišť pro mládež v Novém Jičíně
 • podpoříme lyžařský areál na Svinci

Ochrana životního prostředí, komunikace a doprava

Nový Jičín je jedním z nejčistších a nejekologičtějších měst v kraji a chceme, aby byl i nadále

 • Nový Jičín je se 47% zelených ploch po Bruntálu druhým nejvíce zeleným okresním městě v Moravskoslezském kraji a my budeme i nadále investovat finance do zakládání a revitalizace zelených ploch a odpočinkových zón
 • pořídíme další ekologické nízkoemisní dopravní prostředky - elektromobily využijeme pro městský úřad, elektrokola využijeme v cestovním ruchu
 • budeme pokračovat v intenzivní spolupráci s Moravskoslezským krajem na projektech ochrany vzduchu a monitoringu ovzduší
 • na ekologických projektech budeme spolupracovat s partnerskými městy, která jsou v této oblasti dále - např. s německým Ludwigsburgem
 • dokončíme zateplování veřejných budov, hotovo je již 90%
 • dokončíme obměnu veřejného osvětlení za úsporná LED svítidla, hotovo je již 75%
 • podpoříme třídění odpadu, díky maximálnímu třídění postupně snížíme občanům cenu za odvoz odpadů
 • navrhneme nové využití brownfields ve městě
 • budeme i nadále budovat a opravovat kanalizace a vodovodní řady, včetně místních částí
 • budeme pokračovat v brigádách pro studenty Zelené město
 • opět občanům pořídíme nové kompostéry či ekologické kotle na vytápění
 • dokončíme revitalizaci skládky v Kojetíně
 • budeme pokračovat ve finanční podpoře občanům na ekologické vytápění v Kojetíně
 • budeme pokračovat ve finanční podpoře občanům v nakládání s odpadními vodami v Bludovicích a Straníku
 • budeme prosazovat maximální využití nového separačního dvora občany Nového Jičína
 • budeme prosazovat maximální využití nového varovného a protipovodňového systému
 • budeme, ve spolupráci s Technickými službami města, pečovat o Lesopark Skalky a Zvěrokruh Skalky
 • zajistíme, ve spolupráci s Technickými službami města, úklid a čistotu ve městě
 • budeme i nadále výrazně investovat do tepelného hospodářství - rekonstrukcí dalších kotelen, hotovo 40%
 • zasadíme se o další snížení ceny tepla pro občany města
 • v roce 2019 dáme do provozu útulek pro psy
 • do roku 2019 dokončíme revitalizaci areálu Čerťáku, včetně vybudování nového kiosku
 • důsledně se zaměříme na opravu dětských hřišť ve městě i v místních částech
 • výrazně navýšíme počet parkovacích míst, a to s minimálním zásahem do zeleně - vznikne např. 100 míst v ul. Dlouhá, další desítky míst na sídlištích, budeme se řídit nově zpracovaným generelem parkování
 • na problematice parkování budeme spolupracovat s partnerskými městy, která jsou v této oblasti dále - např. německý Ludwigsburg, zaměříme se na problematiku tzv. chytrého parkování
 • v roce 2019 prodloužíme cyklostezku Nový Jičín - Hostašovice až do areálu Horního nádraží, kde bude zázemí pro cyklisty, vznikne zde několik desítek parkovacích míst
 • zasadíme se o odkup pozemků a budov České pošty na ul. Hoblíkové, vznikne zde několik desítek parkovacích míst
 • vybudujeme parkovací dům, pravděpodobně na neoficiálním parkovišti na ul. Bezručova, zde nejprve v roce 2019 dokončíme zpevnění ploch
 • v roce 2019 dokončíme rozšíření cyklostezky v Bludovicích o 300 metrů pro pěší a zároveň zde vybudujeme chodník
 • zasadíme se o napojení cyklostezky přes viadukt směrem na Straník a Čerťák
 • zasadíme se na Čerťáku o vybudování cyklotrailu
 • vybudujeme ve městě další cyklopruhy a propojíme je s cyklostezkou
 • budeme spolupracovat s dalšími obcemi na napojení naší cyklostezky na jiné
 • budeme maximálně investovat do výstavby chodníků a jejich rekonstrukcí, budování kontejnerových stání, a to i v místních částech, nové chodníky připravujeme např. u MŠ a ZŠ Jubilejní, v Loučce aj., vše dle projektu Silnice - chodníky 2020
 • budeme maximálně investovat do rekonstrukcí silnic, včetně místních částí, a to dle projektu Silnice - chodníky 2020
 • ještě více zkvalitníme dopravní a parkovací systém v Novém Jičíně a v místních částech
 • ještě více zefektivníme dopravní obslužnost, zejména místních částí
 • v roce 2019 vybudujeme minikruhový objezd na ul. Gen. Hlaďa směrem k ul. K Nemocnici, projektová dokumentace je vypracována, zároveň zde vznikne nový přechod pro chodce
 • zahájíme systémové kroky k řešení dopravních komplikací ve špičce
 • vybudujeme další bezpečné přechody pro chodce, např. v Bludovicích u České školy, na ul. U Stadionu u Abácie, na ul. Dlouhá aj.
 • vybudujeme další autobusové přístřešky
 • podpoříme realizaci výstavby silnice I 35 - Lešná - Palačov, Palačovská spojka v roce 2020
 • budeme dbát na návaznost dopravních spojů do Nového Jičína, do místních částí i přilehlých obcí, a to ve spolupráci s Moravskoslezským krajem
 • zasadíme se o zprůjezdnění Jeremenkovy ulice na ulici Dolní brána

Máte dotaz k programu? Neváhejte se nás zeptat.